แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

In-house Training
In-house Training

หลักสูตรการฝึกอบรม

 •  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
 •  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
 •  คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 •  ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำหรับพนักงานทั่วไปและพนักงานเข้าใหม่
 •  การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย(Safety Awareness)
 •  ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร(Machinery Safety)
 •  ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า(Electrical Safety)
 •  ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี(Chemical Safety)
 •  ความปลอดภัยในงานคลังสินค้า(Warehouse Safety)
 •  ความปลอดภัยในสำนักงาน(Office Safety)
 •  การยกและเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยความปลอดภัย(Material Hamdling Safety)
 •  การขับรถยกด้วยความปลอดภัย(Forklift Safety)
 •  การขับรถยกเชิงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ(Forklift Defensive Driving)
 •  การขับรถเชิงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ(Defensive Driving)
 •  เทคนิคการขับรถและบำรุงรักษารถยนต์ด้วยตนเองสำหรับผู้หญิง
 •  เทคนิคในการสอบสวนอุบัติเหตุ(Accident Investigation Techniques)
 •  Root Cause Analysis(Workshop)
 •  การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย(Job Safety Analysis)
 •  การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย(Safety Manual & Regulations)
 •  การเฝ้าระวังการเกิดอุบัติภัย
 •  การค้นหาสาเหตุอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน
 •  การกำจัดพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย(Behavior Base Safety)
 •  การบ่งชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)
 •  การควบคุมและจัดการสารเคมีอันตราย(Chemiacl Control & Management)
 •  ความรู้เกี่ยวกับ MSDS
 •  การสื่อสารสารเคมีอันตราย
 •  การควบคุมสารเคมีหกรั่วไหล(Chemical Spil Control)
 •  กฎหมายเกี่ยวกับสารเคมี และวัตถุอันตราย
 •  ระบบการป้องกันอัคคีภัย(Fire Protection System)
 •  การจัดทำแผนฉกเฉินในงานความปลอดภัย(Safety Emergency Plan)
 •  การจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล(PPE Management)
 •  การจัดการของเสียอันตราย(Solid Waste Management)
 •  กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม(Safety Occupational Health and Environment Law)


หากต้องการสอบถามหรือขอรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ
training@shethai.com
โทร. 02-513-7445 , 02-511-3903

 
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com