แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

เทคนิควิทยากรด้านความปลอดภัย Safety Instructor
เทคนิควิทยากรด้านความปลอดภัย Safety Instructor


วันแรก

ความเข้าใจเบื้องแรกเกี่ยวกับงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
1. องค์ประกอบการฝึกอบรม ประเภทของการฝึกอบรมและความต้องการทางด้านฝึกอบรม
2. ปรับฐานความรู้วิทยากร

 • องค์ประกอบของงานฝึกอบรม
 • ลักษณะการฝึกอบรม
 • ความต้องการทางด้านฝึกอบรม training needs
 • ปรับฐานความรู้วิทยากรทางด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สุขศาสตร์อุตสาหกรรม การชี้บ่งอันตราย
  และทฤษฎีการสูญเสีย loss causation model ของ Frank E.Bird and Germain

 3. Workshop ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
 
วันที่สอง
รูปแบบการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและสื่อการสอน
1. รูปแบบการเรียนรู้หรือการฝึกอบรม
2. สื่อการสอน instruction media และเทคนิคการใช้สื่อการสอน
3. การคิดเชิงระบบเพื่อจัดทำเอกสารนำเสนอ system approaching for power point creative
4. สี่รูปแบบสำหรับการวางลำดับเอกสารนำเสนอ และแนวปฏิบัติในการจัดทำเอกสารนำเสนอ
5. Workshop และแนวคิดเพื่อจัดทำ Workshop  (training workshop) ประกอบหลักสูตร
6. สี่สาระสำคัญในงานวิทยากร และการเตรียมตัวของวิทยากร

 • เตรียมความรู้ ความสามารถและทักษะการพูด
 • เตรียมตัวเรื่องบุคลิกภาพ
 • เตรียมแผนการสอน (lesson plan) และเทคนิคการนำเสนอ
 • การบริหารเวลา

7. Workshop

วันที่สาม
สถานที่ฝึกอบรม การประเมินผล การพัฒนาบุคลิกภาพวิทยากรและเทคนิคบรรยาย
1. สถานที่ฝึกอบรมและสภาพแวดล้อมของงานฝึกอบรม
2. การจัดห้องฝึกอบรม สัมมนาหรือจัดห้องเพื่อเพื่อใช้ประชุม บนความแตกต่างที่ถูกละเลย
3. สิ่งเร้าภายนอก สิ่งเร้าภายในปัจจัยที่ต้องควบคุม
4. เทคนิคประเมินผลหลักสูตรเฉพาะด้าน และเทคนิคประเมินผลแบบครอบคลุม ๕ องค์ประกอบ
5. บุคลิกภาพวิทยากร เทคนิคการพูดและการออกเสียง
6. Workshop

รูปแบบการฝึกอบรม
      บรรยายทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ สาธิตปฏิบัติและฝึกปฏิบัติ

ะยะเวลาฝึกอบรม
      18 ชั่วโมง ( 3 วัน)

กำหนดการฝึกอบรม

สถานที่ฝึกอบรม

ค่าลงทะเบียนทั่วไป

ค่าลงทะเบียนล่วงหน้า  อย่างน้อย 15 วัน

ค่าลงทะเบียนสมาชิก

13 – 15 ตุลาคม 2558

The Palazzo
ใกล้สถานี MRT ห้วยขวาง

8,000

7,500

7,000

     ชำระค่าลงทะเบียน
        1.  โดยการโอนเงินเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าวซอย 10
              บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 047-2-47301-7

        2.  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% Tax ID 0105548119078 บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด เลขที่ 33/41 ซอยลาดพร้าว 1 ถนน
              ลาดพร้าว  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร10900

         3.  เมื่อโอนเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟ๊กซ์ใบ Pay-in และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มายัง โทร.02-5113903 ต่อ 102
               ก่อนวันสัมมนาอย่างน้อย 2 วัน เพื่อออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีที่ถูกต้อง และกรุณานำใบ Pay-in และหนังสือ
               รับรองฯ ฉบับจริงมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ในวันสัมมนา (หากไม่มีหนังสือรับรองฯ ในวันสัมมนา บริษัทขอเก็บภาษี
               หัก ณ ที่จ่ายเต็มจำนวน)
         4.  กรณีท่านไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้

 •   ท่านสามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมหลักสูตรได้ โดยแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนวันสัมมนาอย่างน้อย 1 วัน
 •   ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าลงทะเบียนและการโอนย้ายไปยังหลักสูตรอื่นๆ

       5.  กรณีท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน

 •   หากแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนา 5 วันทำการ ท่านจะได้รับค่าลงทะเบียนคืน 50% (เนื่องจากเกิดค่าดำเนินการ)
 •   หากแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาน้อยกว่า 5 วันทำการ ท่านจะไม่ได้รับค่าลงทะเบียนคืน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
            โทรศัพท์ 02-5137445, 02-511-3903,081-8194332     

 
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com