แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

Warehouse Safety
Warehouse Safety

ความทั่วไป
        การปฏิบัติงานในคลังสินค้า เป็นลักษณะการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายวัสดุ  ซึ่งแม้ว่า
ลักษณะการปฏิบัติงานและอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานจะมีลักษณะแตกต่างไปจากงานในโรงงาน  แต่
อันตรายหลายประการที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานก็เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตระหนักรู้และควบคุม  การให้
ความรู้ สร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยให้พนักงาน  จะเป็นรากฐานของจิตสำนึกความปลอดภัย โดย
จะส่งผลต่อการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในการทำงาน ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเป็นการลดที่สาเหตุ นั่นคือ
การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (
Unsafe Action) และสามารถหวังผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานที่เสี่ยงต่อ
อันตรายได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานของบริษัทได้

เนื้อหาของหลักสูตร

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคลังสินค้า

  • คลังสินค้า กระบวนการทำงานและความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับอันตรายในงานคลังสินค้า
  • สิบหัวข้อหลัก ที่สำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สหรัฐอเมริกา (Occupational Safety and Health Administration : OSHA) ระบุให้พนักงานฯ เรียนรู้เพื่อปฏิบัติการงานคลังสินค้า
  • ทฤษฏีการล้มของวัตถุ หลักการซ้อนชั้นเพื่อจัดเก็บชิ้นงานหรือจัดเก็บผลิตภัณฑ์

การขนย้ายของด้วยแรงคน ใช้เครื่องมือและการใช้จักรกลขนถ่าย

  • การยกขนย้ายของด้วยแรงคน กายวิภาคศาสตร์ของหลังและปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน
  • ปฏิบัติการ 8-8-6-3 แปดหลักเกณฑ์เพื่อยกขนย้ายของด้วยแรงคน แปดปรัชญาในงานเครน หกวิธีปฏิบัติ
    ที่ดีในงานโฟล์คลิฟท์และสามองค์ประกอบความปลอดภัยในงานคลังสินค้า
  • การใช้เครื่องมือ เครื่องมือกลหรือเครื่องจักรสำหรับงานขนย้ายชิ้นงาน ขนย้ายสินค้า

อันตรายและมาตรการควบคุมอุบัติเหตุในงานคลังสินค้า

  • ประเภทของอันตราย การระบุอันตรายและมาตรการควบคุมฯ ตามหลักการทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (anticipation-recognition-evaluation and control measure)
  • เทคนิค วิธีการตรวจติดตามความปลอดภัยแบบหวังผล

ทดสอบหลังการฝึกอบรม

ผู้ควรเข้ารับการฝึกอบรม

           พนักงานที่ปฏิบัติงานในคลังสินค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม
               6 ชั่วโมง 30 นาที( 1 วัน)    

                      แผนที่ The HIP Hotel
                      http://www.hip-bangkok.com/images/hip-map.jpg

 

 
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com