แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

Lockout Tagout & Permit to work
Lockout Tagout & Permit to work

ความทั่วไป
          
กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไปจะมีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่เป็นแหล่งจ่ายพลังงานในรูปแบบต่างๆไม่ว่า จะเป็นพลังงานไฟฟ้า พลังงานกล  พลังงานความร้อน หรือพลังงานอื่นๆที่มีโอกาสทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานถึงบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตได้  หากไม่มีการควบคุมจัดการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากแหล่งพลังงานต่างๆเหล่านั้นได้อย่างเป็นระบบ   ตลอดจนการสื่อสารและฝึกอบรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจถึงหลักการและวิธีการในการป้องกันเพื่อตัดแยกพลังงานดังกล่าวอย่างถูกวิธี

เนื้อหาของหลักสูตร

วันแรก
การตัดแยกพลังงานและล็อคเอาท์ระบบ :
Lockout-Tagout

 • ความเข้าใจเบื้องแรกเกี่ยวกับการตัดแยกพลังงานและล็อคเอาท์ระบบ
 • ความรู้เกี่ยวกับป้ายทะเบียน อุปกรณ์ปิดกั้นควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงาน การตัดแยกพลังงาน อุปกรณ์ล็อค-เอาท์และอุปกรณ์ช่วยในการล้อคเอาท์ระบบ
 • หลักการตัดแยกพลังงาน ขั้นตอน วิธีการตัดแยกอุปกรณ์ปิดกั้นพลังงานและล็อค-เอาท์ระบบ
 • ใบรายการตัดแยกอุปกรณ์ตัดแยกพลังงาน (equipment lock-out list) มีกระบวนการคิดและจัดทำกันอย่างไร
 • ขั้นตอน วิธีการตัดแยกอุปกรณ์ปิดกั้นและอุปกรณ์ปลอดปล่อยพลังงานและการล็อคเอาท์อุปกรณ์ (equipment isolators)

การขออนุญาตเข้าทำงาน : Permit to Work

 • ระดับปฏิบัติการกับจักรกลอุตสาหกรรม เครื่องมือและเครื่องมือกล
 • เทคนิค checklist, การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA) และการประเมินความเสี่ยง
 • Hierarchy of Control วิธีเลือกมาตรการควบคุมอันตรายเป็นลำดับขั้น
 • หลักเกณฑ์ วิธีการควบคุมอันตรายในงานปฏิบัติการโรงงาน ปฏิบัติการอุตสาหกรรม

การเตรียมเอกสารขออนุญาตเข้าทำงาน ขั้นตอนขออนุญาตเข้าทำงานและการขออนุญาตเลิกงาน

 • การเตรียมเอกสารขออนุญาตเข้าทำงานและเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงาน
 • ขั้นตอนการขออนุญาตเข้าทำงานสำหรับปฏิบัติการงานทั่วไปและงานเสี่ยงอันตรายสูง
 • การขออนุญาตเลิกงาน จบการทำงาน
 • สาธิตหรือปฏิบัติการ การขออนุญาตเข้าทำงานและการขอนุญาตเลิก-จบการทำงาน

วันที่สอง
การตัดแยกพลังงานและการล๊อคเอ้าท์ระบบ(Energy Isolation and Lock-out)

 • องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการตัดแยกพลังงานและล๊อคเอ้าท์ระบบ
 • ป้ายทะเบียน ป้ายความปลอดภัย อุปกรณ์ปิดกั้นควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงาน อุปกรณ์ตัดแยกพลังงาน อุปกรณ์ล๊อคเอ้าท์และอุปกรณ์ช่วยล๊อค
 • กระบวนการคิดและวิธีการจัดทำใบรายการตัดแยกระบบ(Isolation and lock-out list)
 • ขั้นตอน วิธีการตัดแยกอุปกรณ์ปิดกั้น และอุปกรณ์ปลดปล่อยพลังงานและการล๊อคเอ้าท์(Equipmanet Isolator)
 • Workshop เกี่ยวกับป้ายทะเบียน การตัดแยกพลังงานและล๊อคเอ้าท์ระบบ

การขออนุญาตเข้าทำงาน(Permit to work)

 •  ระดับหรือมาตรการความปลอดภัยในงานปฏิบัติการกับเครื่องจักรอุตสาหกรรม
 •  เทคนิคการทำ Checklist /การนำ JSA / Risk Assessment มาใช้ในการขออนุญาตเข้าทำงาน
 •  วิธีเลือกมาตรการควบคุมอันตรายเป็นลำดับขั้นและหลักเกณฑ์ วิธีการควบคุมอันตรายในงานปฏิบัติการโรงงาน ปฏิบัติการอุตสาหกรรม
 • บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าของพื้นที่ หัวหน้ากลุ่มงาน ช่างเทคนิคผู้มีอหน้าที่ในงานตัดแยกระบบและผู้ปฏิบัติงาน
 • กรณีศึกษาจากอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการตัดแยกระบบ การขออนุญาตเข้าทำงาน

การจัดเตรียมเอกสารและขั้นตอนการขออนุญาตเข้าทำงาน และการขออนุญาตเลิกงาน

 • การสำรวจภาคสนาม วิธีการเตรียมเอกสารขออนุญาตเข้าทำงานและเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงาน
 • ขั้นตอนการขออนุญาตเข้าทำงานสำหรับงานทั่วไปและงานเสี่ยงอันตรายสูง
 • การขออนุญาตเลิกงาน จบการทำงานและสาธิตวิธีการปฏิบัติ

ผู้ควรเข้ารับการฝึกอบรม
          
พนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการงานซ่อมบำรุง   ควบคุมการผลิตและพนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการทดสอบ และเดินเครื่องจักร จป.หัวหน้างาน จป.วิชาชีพ

ระยะเวลาในการฝึกอบรม
           
12 ชั่วโมง ( 2 วัน)

 

                  

 
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com