แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนที่สูง
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนที่สูง

ความทั่วไป

          ปัจจุบัน การทำงานบนที่สูง ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุง  งานทำความสะอาด หรืองานติดตั้งซ่อมแซม  เป็นงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อลูกจ้างเป็นอย่างมาก ซึ่งตามพระราชบัญญํติความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551 ได้กำหนดให้นายจ้างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสภาพการทำงานในการป้องกันอันตรายให้แก่ลูกจ้าง  เพื่อให้ลูกจ้างได้ทำงานได้โดยปลอดภัย  และนอกจากนี้ การฝึกอบรมให้ลูกจ้างได้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย จะเป็นการส่งเสริมให้ลูกจ้างเกิดการตระหนักรู้ถึงอันตรายและแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องปลอดภัยอีกด้วย

เนื้อหาของหลักสูตร

บทนำ Introduction

  • ที่สูงและงานปฏิบัติการบนที่สูงคืออะไร
  • ลำดับการเลือกวิธีปฏิบัติการบนที่สูง hierarchy of control

ปฏิบัติการบนที่สูงและอุปกรณ์ปฏิบัติการบนที่สูง : working at heights

  • อุปกรณ์จำกัดพื้นที่ อุปกรณ์รั้งดึงป้องกันการตก fall restrain system
  • อุปกรณ์ลดความรุนแรงเนื่องจากการตก fall arrest system
  • รถกระเช้า EWP-elevated work platform
  • บันได อุปกรณ์อันตรายใกล้ตัว ladders
  • นั่งร้าน ความปลอดภัยในงานนั่งร้าน scaffolds and safe access scaffolds

ระบบป้องกันการตก : fall prevention-fall object

  • การควบคุมการทำงานร่วมในพื้นที่เดียวกัน interaction control
  • ของตกจากที่สูง วิเคราะห์ให้เจอ-ป้องกันให้ได้ fall prevention
  • แผนขนย้ายและเทคนิคการจัดทำแผนขนย้าย handling plan preparation

กฏหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับงานปฏิบัติการบนที่สูง

ผู้ควรเข้ารับการฝึกอบรม           
           ช่างซ่อมบำรุง และพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานบนที่สูง
 

ระยะเวลา         
            6 ชั่วโมง 30 นาที ( 1 วัน )
                                                         

กำหนดการฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน
ทั่วไป

ค่าลงทะเบียน
ล่วงหน้า 15 วัน
ค่าลงทะเบียน
สมาชิก
วันที่    28   ตุลาคม      2558 The Palazzo Hotel
ใกล้สถานี MRT ห้วยขวาง
        2,500             2,300        2,100

 

รายละเอียดและการชำระเงิน

1.     การชำระค่าลงทะเบียน โดยการโอนเงินเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าวซอย 10 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 047-2-47301-7

2.     ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% Tax ID 0105548119078 บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด เลขที่ 33/41 ซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร10900

3.     เมื่อโอนเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟ๊กซ์ใบ Pay-in และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มายัง
โทร.
02-5113903 ต่อ 102 ก่อนวันสัมมนาอย่างน้อย 2 วัน เพื่อออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีที่ถูกต้อง และกรุณานำใบ Pay-in และหนังสือรับรองฯ ฉบับจริงมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ในวันสัมมนา (หากไม่มีหนังสือรับรองฯ ในวันสัมมนา บริษัทขอเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายเต็มจำนวน)

4.     กรณีท่านไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้
    - ท่านสามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมหลักสูตรได้ โดยแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนวันสัมมนาอย่างน้อย 1 วัน
      - ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าลงทะเบียนและการโอนย้ายไปยังหลักสูตรอื่นๆ

5.     กรณีท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน
      - หากแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนา 5 วันทำการ ท่านจะได้รับค่าลงทะเบียนคืน 50% (เนื่องจากเกิดค่าดำเนินการ)
      - หากแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาน้อยกว่า 5 วันทำการ ท่านจะไม่ได้รับค่าลงทะเบียนคืน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 02-5137445, 02-511-3903,081-819-4332
 

               แผนที่  The Connection     
              http://www.okseminar.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539648332

              แผนที่  The Palazzo Hotel  
              http://www.palazzobangkok.com/images/palazzo-map.jpg

 
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com