แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
หลักสูตร จป.ระดับบริหาร
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร มีระยะเวลาการฝึกอบรมสิบสองชั่วโมง ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ดังต่อไปนี้ หมวดวิชาที่ 1 การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา 1) แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการท
 
หลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสิบสองชั่วโมง ประกอบด้วย ๔ หมวดวิชา ดังต่อไปนี้ หมวดวิชาที่ ๑ ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อว
 
หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน
หลักสูตรการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ต้องมีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการอบรมรวมสิบสองชั่วโมง ดังนี้ (๑) หมวดวิชาที่ ๑ การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจ
 
In-house Training
เรามีบริการจัดฝึกอบรมในสถานประกอบการในหลักสูตรที่จำเป็นและมีความสำคัญ ต่อระบบบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมด้วยวิทยากรที่มีคุณภาพ ที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงทั้งจากในหน่วยงานราชการและเอกชน ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใ
 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนที่สูง
ปัจจุบัน การทำงานบนที่สูง ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุง งานทำความสะอาด หรืองานติดตั้งซ่อมแซม เป็นงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อลูกจ้างเป็นอย่างมาก
 
Lockout Tagout & Permit to work
กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไปจะมีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่เป็นแหล่งจ่ายพลังงานในรูปแบบต่างๆไม่ว่า จะเป็นพลังงานไฟฟ้า พลังงานกล พลังงานความร้อน หรือพลังงานอื่นๆที่มีโอกาสทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานถึงบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตได้ หากไม่มีการ
 
Warehouse Safety
การปฏิบัติงานในคลังสินค้า เป็นลักษณะการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายวัสดุ ซึ่งแม้ว่าลักษณะการปฏิบัติงานและอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานจะมีลักษณะแตกต่างไปจากงานในโรงงาน แต่อันตรายหลายประการที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานก็เป็นสิ่งที่ผ
 
เทคนิควิทยากรด้านความปลอดภัย Safety Instructor
25333
 
Page: 1
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com