แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

ส่วนประกอบสำคัญของ TQM
คุยเฟื่องเรื่องคุณภาพ : อัพเดทเมื่อพฤหัสบดี ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เข้าชม : 1943
ส่วนประกอบสำคัญของ TQM
 
  ส่วนประกอบสำคัญของ TQM  
 

เรื่องของคุณภาพนับเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะช่วยให้องค์กรนั้นดูโดดเด่นมากกว่าคู่แข่งขันในสภาพที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงเช่นปัจจุบัน  ทั้งนี้ ความสำเร็จของการบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กรจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบแปดประการที่จะแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มด้วยกัน

      1.  รากฐานขององค์กร
      2.  โครงสร้างที่ประกอบขึ้นเป็นองค์กร
      3.  ส่วนที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างส่วนต่างๆในองค์กร
      4.  ส่วนที่อยู่สูงสุด
          
รากฐานขององค์กร
รากฐานขององค์กรควรจะต้องมีส่วนที่เพิ่มเติมคือ เรื่องของจริยธรรม ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และความเชื่อใจกันซึ่งกระบวนการของ
การบริหารงานทั่วทั้งองค์กรทั้งหมดจะต้องประกอบไปด้วยรากฐานที่เข้มแข็งทั้งด้านจริยธรรม  ความเป็นหนึ่งเดียวกันและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน   โดยจะเกี่ยวข้องกับพนักงานแต่ละบุคคลซึ่งจะไม่คำนึงถึงว่ามีตำแหน่งหรือระดับใดในองค์กร
จริยธรรม
เป็นเรื่องของความเข้าใจส่วนบุคคลที่จะรู้เองว่าในสถานที่ทำงานนั้นอะไรดีหรือเลว  เส้นแบ่งบางๆระหว่างสิ่งที่ดีและเลว เป็นสิ่งที่เราจะต้องตัดสินใจ  เพราะจริยธรรมจะสอนให้แต่ละบุคคลปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ และการปฏิบัติกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร
ความเป็นหนึ่งเดียวกัน
ความเป็นหนึ่งเดียวกันจะเกี่ยวพันกับเรื่องของความซื่อสัตย์   คุณค่าและความจริงใจของแต่ละบุคคลในสถานที่ทำงาน  พนักงานจำเป็นจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามนโยบายขององค์กร  หลีกเลี่ยงที่จะเผยแพร่กระจายข้อมูลข่าวลือของเพื่อนพนักงาน  เพราะการบริหารทั่วทั้งองค์กรจะเกิดขึ้นไม่ได้ในสภาพแวดล้อมที่พนักงานวิพากษ์วิจารณ์หรือพูดเรื่องลับหลังกัน

ความไว้วางใจ
ความไว้วางใจเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการที่จะนำมาเอาการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรมาใช้   พนักงานจำเป็นจะต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นเมื่อต้องปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน   ความไว้วางใจเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและจะมีส่วนช่วยให้มีการตัดสินใจที่ดีขึ้นในที่สุดซึ่งจะช่วยให้การนำเอาการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรมาใช้ประสบความสำเร็จ

โครงสร้างขององค์กร
โครงสร้างที่วางอยู่บนรากฐานที่แข็งแกร่งก็จะทำให้มีโอกาสไปถึงจุดสูงสุดของการยอมรับ   โครงสร้างจำเป็นที่จะต้องมีรากฐานที่แข็งแรงเพียงพอที่จะสนับสนุนไปให้ถึงจุดสูงสุดได้
การฝึกอบรม
พนักงานจำเป็นที่จะต้องได้รับการฝึกอบรมในเรื่องของคุณภาพทั่วทั้งองค์กร  ผู้บริหารเองก็จำเป็นที่จะต้องให้พนักงานตระหนักถึงผลประโยชน์ของการทำให้เกิดการบริหารทั่วทั้งองค์กรได้  และทำให้เห็นถึงความแตกต่างของผลผลิตที่มีคุณภาพและทำให้เกิดผลกำไรว่าทำได้อย่างไรในองค์กร   พนักงานจำเป็นที่จะต้องได้รับการฝึกอบรมในเรื่องของทักษะในการสื่อสารระหว่างกัน ความสามารถในการทำงานเป็นทีม  สอนเรื่องเทคนิควิธีการ  ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ไขปัญหาและอื่นๆ   เพราะการฝึกอบรมจะสามารถช่วยให้พนักงานนำเอาเรื่องของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในส่วนงานของตัวเองและทำให้ตัวเองเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญ
การทำงานเป็นทีม
การทำงานเป็นทีมเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญมากของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร  มากกว่าการทำงานโดยลำพังคนเดียว  พนักงานจำเป็นต้องทำงานเป็นทีม  เมื่อต่างทำงานอย่างพร้อมเพียงกัน  ก็จะทำให้เกิดการระดมความคิดทำให้สามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้หลากหลายที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาระบบและกระบวนการในการทำงานได้   สมาชิกของทีมควรที่จะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการหาทางแก้ไขปัญหาในประเด็นที่เกิดขึ้น
ภาวะผู้นำ
กระบวนการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรทั้งหมดจะต้องอาศัยภาวะผู้นำที่จะสั่งการและควบคุม  หัวหน้างานจำเป็นต้องมีบทบาทในการเป็นผู้สร้างแรงกระตุ้นสำหรับสมาชิกอื่นเพื่อให้เกิดการตัดสินใจ   หัวหน้างานเองก็ต้องเชื่อมั่นในกระบวนการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรนี้ด้วยเพื่อให้พนักงานอื่นมีความเชื่อมั่นอย่างเดียวกัน  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสั่งการที่เหมาะสม  การกล่าวถึงกระบวนการบริหารคุณภาพให้พนักงานฟังอย่างสั้นๆเป็นครั้งคราวก็จะมีส่วนช่วยให้การนำไปปฏิบัติเกิดความสำเร็จได้

ตัวเชื่อมระหว่างส่วนต่างๆในองค์กร
ตัวเชื่อมจะช่วยประสานองค์ประกอบต่างๆทั้งหมดเข้าด้วยกัน
การสื่อสาร
การสื่อสารจะประสานพนักงานเข้าด้วยกัน และอาจทำให้แยกจากกันได้   จำเป็นอย่างยิ่งที่ข้อมูลที่ส่งจากผู้ส่งไปยังผู้รับจะต้องเป็นรูปแบบที่เขาต้องการ   ความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆจากจุดเริ่มต้นสมารถนำไปสู่ปัญหาใหญ่ได้ในภายหลัง  ดังนั้น พนักงานจึงจำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กันเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในระบบเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาด้วยกัน

            รูปแบบการสื่อสารสามแบบที่จะเกิดขึ้นระหว่างพนักงาน
การสื่อสารจากบนลงล่าง : เป็นการส่งผ่านข้อมูลจากระดับบริหารพึงพนักงาน
การสื่อสารจากล่างขึ้นบน : เป็นการส่งผ่านข้อมูลจากพนักงานสู่ผู้บริหารระดับสูงสุด
การสื่อสารในระนาบเดียวกัน :  เป็นการสื่อสารที่เกิดขึ้นระหว่างหลายๆหน่วยงาน

ส่วนที่อยู่สูงสุด
การยอมรับ
การยอมรับนับเป็นองค์ประกอบสุดท้ายของระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร  เป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและทำให้พนักงานเกิดการขับเคลื่อนทำงานหนักร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้ได้รับผลดีที่สุด  เพราะพนักงานทุกคนล้วนแต่ต้องการการชื่นชมและยอมรับ  การที่พนักงานมีความคิดในการพัฒนาปรับปรุงดีๆและปฏิบัติได้ดีกว่าสมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการชมเชยต่อหน้าทุกคน  และควรได้รับรางวัลที่เหมาะสมเพื่อทำให้เกิดการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยมตามที่คาดหวัง


 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com