แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

การนำเครื่องมือบริหารความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร
คุยเฟื่องเรื่องคุณภาพ : อัพเดทเมื่ออังคาร ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เข้าชม : 2481
การนำเครื่องมือบริหารความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร
 
  การนำเครื่องมือบริหารความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร  
 

ในองค์กรที่ให้ความใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มักจะเน้นเรื่องการลดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการทำงาน และพยายามจะทำให้ระดับความปลอดภัยและการทำให้พนักงานปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มมากขึ้น  เพราะไม่ว่าอันตรายใดๆที่เกิดขึ้นนั้น มีความจำเป็นเป็นลำดับแรกในการที่จะต้องพิจารณาและหามาตรการในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นๆขึ้นอีก  เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง เป็นวิธีการจัดการที่เป็นระบบเพื่อจัดการกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นให้สอดคล้องและเป็นรูปธรรม

การใช้ Risk Matrix - เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นถึงอัตราการเกิดอันตรายโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรุนแรงและความถี่ในการเกิด  ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการที่เป็นระบบ   Risk matrix จะทำให้เห็นถึงระดับของตัวเลขความถี่และความร้ายแรงของเหตุการณ์ที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้เห็นถึงขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  เช่น ถ้ามีอะไรที่มีความร้ายแรงสูงและมีความถี่มาก  ย่อมพิจารณาได้ว่าเป็นความเสี่ยงสูง  ถ้าความร้ายแรงน้อยและความเสี่ยงต่ำก็จะพิจารณาได้ว่า มีความเสี่ยงต่ำ  ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยฯจากจำนวนของตัวเลขที่เกิดขึ้น

การนำระบบบริหารความเสี่ยงเข้ามาใช้ในองค์กร
แม้ว่าในแต่ละองค์กรจะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน  แต่ระบบริหารความเสี่ยงบางตัวก็จะมีประโยชน์สำหรับทุกองค์กร

การจัดการกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ในระบบการจัดการความปลอดภัยฯจำเป็นต้องติดตามเหตุการณ์ใดๆที่เป็นอันตราย เช่น การประสบอันตราย การเจ็บป่วย  สารเคมีหกรั่วไหล เอกสารใดๆที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การจัดเก็บข้อมูลจะช่วยให้เราได้ทราบถึงผลกระทบ และย้อนกลับไปดูว่ามีการปฏิบัติตามหรือไม่ เพื่อให้แน่ใจว่า จะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกันเกิดขึ้นอีก การใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยง เช่น Risk Matrix ที่จะช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของเหตุการณ์ที่เป็นประเด็นที่จำเป็น  ซึ่งจะทำให้เป็นกระบวนการที่เป็นระบบที่จะต้องปฏิบัติตาม และทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
การจัดการความเสี่ยงจะสร้างเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย และแยกแยะงานเป็นขั้นตอนเพื่อวิเคราะห์และหาวิธีการเช่นเดียวกับการค้นหาอันตรายจากเหตุการณ์  เมื่อเกิดอันตรายขึ้น องค์กรสามารถที่จะป้องกันได้อย่างเป็นขั้นตอนเพื่อลดความเสี่ยงด้วยการใช้อุปกรณ์ป้องกันหรือกฎความปลอดภัยที่กำหนดขึ้นเฉพาะสำหรับงานนั้นๆ  การที่เราทราบว่าเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้นั้น จะนำไปสู่การป้องกัน  ซึ่งจะเป็นการลดโอกาสในการเกิดเหตุได้จริงๆ

การแก้ไข
ระบบความปลอดภัยฯสามารถนำเรื่องของความเสี่ยงมากำหนดใช้ในเรื่องของกระบวนการในการแก้ไข ถ้าการแก้ไขนั้นมีประสิทธิภาพ  คุณค่าของความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นหลังจากมีมาตรการในการแก้ไขความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อให้เห็นว่าการแก้ไขนั้นใช้ได้  ซึ่งจะนำมาใช้ทบทวนได้หลายๆครั้งเท่าที่จำเป็นจนกว่าความเสี่ยงนั้นลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

รายงานความเสี่ยง
ระบบการจัดการความปลอดภัยฯที่มีการเก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติอาจไม่เพียงพอ  เราจำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการรายงานข้อมูลที่มีการกระทำที่มีเนื้อหาครอบคลุม ระบุแนวโน้มทั่วไปและผลกระทบโยรวม  เครื่องมือบริหารความเสี่ยงจะเป็นตัวกระตุ้นฝ่ายบริหารในการที่จะได้รับข้อมูลเพื่อการตัดสินใจหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ  ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในแต่ละหน่วยงาน และทำให้เห็นถึงภาพรวมของความเสี่ยงในงานความปลอดภัยฯนั้น

เครื่องมือการบริหารความเสี่ยงจะมีคุณค่ามากสำหรับงานความปลอดภัยฯในเรื่องอื่นๆด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแผ่กระจายรังสี  การบริหารพลังงาน เอกสารความปลอดภัย  มุมมอง วัตถุประสงค์และเป้าหมาย และการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงยังทุกส่วนของระบบความปลอดภัยฯจะช่วยในการตัดสินใจเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง


 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com