แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 
MSDS(Material Safety Data Sheet)  เป็นเอกสารที่มีความสำคัญที่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับสารเคมี  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานช่วยในการบริหารจัดการเกี่ยวกับสารเคมีได้อย่างถูกต้อง   และเพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีได้ใช้เป็นข้อมูลใน การปฏิบัติงาน   ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ MSDS ควรจะต้องจัดทำเป็นภาษาไทย และเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย  ชัดเจน ถูกต้องตรงตามต้นฉบับจากภาษาอังกฤษ
นอกจากนี้ การแปล MSDS เป็นภาษาไทย  ยังเป็นการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้สถานประกอบการ แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้งานลงในแบบฟอร์ม สอ.2

การแปล MSDS
เราให้บริการแปล MSDS จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย  เป็นภาษาที่ทำให้พนักงานสามารถอ่านและทำความเข้าใจง่ายในรูปแบบเดียวกัน  ซึ่งข้อมูลนี้จะรวมถึงข้อมูลในการจัดการในกรณีฉุกเฉินของผู้ผลิต  ส่วนประกอบ อันตรายทางกายภาพและสุขอนามัย  การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และการปฐมพยาบาล
ผู้แปลของเรา  เป็นผู้มีความรู้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ และมีประสบการณ์ในด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มานานกว่า 25 ปี  ทำให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถแปลและถ่ายทอดภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษา ไทย ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและชัดเจนถูกต้อง  สามารถส่งงานได้ตรงตามเวลาที่กำหนด  โดยจะดำเนินการแปลลงในแบบ สอ.2 และส่งเป็น Soft file ให้แก่ลูกค้า
การคิดค่าบริการ จะคิดจากจำนวนหน้าของต้นฉบับที่ได้รับจากลูกค้า   โดยทางบริษัทฯจะเสนอราคาให้แก่ลูกค้าพิจารณาก่อนดำเนินการ

            พิเศษ ลด 10% สำหรับสมาชิก

 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com