แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
หน้าแรกกฏหมายเลือกดูกฏหมายจากหมวดหมู่หลัก l เลือกดูกฎหมายจากหมวดหมู่ย่อย

แยกตามหน่วยงาน

 
โหลด ประเภทกฎหมาย รายการกฎหมาย บทย่อ วันประกาศ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4610 (พ.ศ.2557) เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทำให้ปราศจากเชื้อของผลิตภัณฑ์สุขภาพ เอทิลีนออกไซดื เล่ม 1 ข้อกำหนดเพื่อการพัฒนา การสอบความใช้ได้ และการควบคุมประจำของกระบวนการ ทำให้ปราศจากเชื้อสำหรับเครื่องมือแพทย์ - 22 เม.ย. 2557
กฎกระทรวง กำหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสารพ.ศ. ๒๕๕๗ - 11 เม.ย. 2557
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4600 (พ.ศ. 2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายพานตัววีส่งกำลัง - 10 เม.ย. 2557
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4603 (พ.ศ. 2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2533 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมความปลอดภัยของตัวแปลงฝันกำลังไฟฟ้า สำหรับใช้ในระบบกำลังไฟฟ้าเซลส์แสงอาทิตย์ เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไป - 10 เม.ย. 2557
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4597 (พ.ศ. 2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2533 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกรดไฮโดรคลอริกสำหรับอุตสาหกรรม - 9 เม.ย. 2557
ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับรองกิจการบริการด้านการจัดการพลังงาน (Energy Service Company ESCO) พ.ศ. ๒๕๕๖ - 4 เม.ย. 2557
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมายแสดงไว้ในบริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ - 28 มี.ค. 2557
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน และการออกใบรับรองให้เป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ลดติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อพ.ศ. ๒๕๕๗ - 28 มี.ค. 2557
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ - 25 มี.ค. 2557
ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ)จังหวัดสมุทรปราการ - 25 มี.ค. 2557
ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงเขต เขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ฉบับที่ 2) - 25 มี.ค. 2557
ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ฉบับที่ ๑๒) - 25 มี.ค. 2557
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2557 - 25 มี.ค. 2557
ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ) จังหวัดสมุทรปราการ - 25 มี.ค. 2557
ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และวิธีการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต พ.ศ. ๒๕๕๗ - 18 มี.ค. 2557
ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และวิธีการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต พ.ศ. ๒๕๕๗ - 18 มี.ค. 2557
ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่องการแบ่งเขตพื้นที่ผู้ใช้พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ - 18 มี.ค. 2557
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบยื่นคำขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และกำหนดสถานที่ยื่นคำขอ - 14 มี.ค. 2557
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ - 14 มี.ค. 2557
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2557 - 25 ก.พ. 2557
Page: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Back Next
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com