แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
หน้าแรกกฏหมายทั้งหมดแยกตามหน่วยงาน lแยกตามหมวดหมู่

กฎหมายทั้งหมด
   
โหลด ประเภทกฎหมาย รายการกฎหมาย บทย่อ วันประกาศ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4632 (พ.ศ. 2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณพ์อุตสาหกรรม หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเดี่ยว เฉพาะด้านความปลอดภัยและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหรรม หลอดฟลูออเรสเซนซ์ข้วเดี่ยว - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย - 9 ก.ย. 2557
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรรม ฉบับที่ 4635 (พ.ศ.2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหรรม หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป เฉพาะด้านความปลอดภัย และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป - คุณลักาณะที่ต้องการ - 8 ก.ย. 2557
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) - 8 ก.ย. 2557
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ พ.ศ. ๒๕๕๗ - 29 ส.ค. 2557
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2556) เรื่อง แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม - 21 ส.ค. 2557
ระเบียบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑๔๐ ระเบียบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑๔๐ ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑๑๕ ว่าด้วยขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาคำขอต่าง ๆ ในเรื่องสิทธิประโยชน์ในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ - 20 ส.ค. 2557
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อย ในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร หมูป่า และกวาง ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 - 7 ส.ค. 2557
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - 4 ส.ค. 2557
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 67/2557 เรื่องการซ่อมบำรุงใหญ่สำหรับผู้ประกอบกิจการ (Shutdown/Turnaround) ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด - 31 ก.ค. 2557
ประกาศการนิคคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 68/2557 เรื่อง การควบคุมการจราจรในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด - 31 ก.ค. 2557
ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสทรีส์ จังหวัดชลบุรี - 17 ก.ค. 2557
ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเหมราช 36 จังหวัดระยอง - 8 ก.ค. 2557
ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 2 ชลบุรี - 8 ก.ค. 2557
ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทืร์นซีบอร์ด แห่งที่ 3 จ้งหวัดชลบุรี - 8 ก.ค. 2557
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4622 (พ.ศ. 2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีเคลือบแอลคีล:เฉพาะด้านความปลอดภัย - 18 มิ.ย. 2557
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การกำหนดอัตราความเข้มข้นในแต่ละสูตรของวัตถุอันตรายที่รับขึ้นทะเบียน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557 - 30 พ.ค. 2557
แก้คำผิด ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แก้คำผิด ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖ - 30 พ.ค. 2557
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๕๗ - 30 พ.ค. 2557
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4616 (พ.ศ. 2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบหมุนเหวี่ยงดูดทางเดียว: คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน - 19 พ.ค. 2557
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ - 2 พ.ค. 2557
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Back Next
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com