แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

หน้าที่ของพนักงานด้านความปลอดภัย
บทความทั่วไป : อัพเดทเมื่อพุธ ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เข้าชม : 1337
หน้าที่ของพนักงานด้านความปลอดภัย
 
  หน้าที่ของพนักงานด้านความปลอดภัย  
 

แม้ว่ากฎหมายจะกำหนดให้นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีที่พนักงานได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บจากการทำงาน  โดยนายจ้างจะต้องเป็นผู้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเพื่อเป็นค่าทดแทนให้กับพนักงานที่ได้รับอุบัติเหตุ  แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า พนักงานไม่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยของตนเองเลย  เพราะในความเป็นจริงแล้ว ตัวพนักงานย่อมเป็นเพียงผู้เดียวที่จะสามารถป้องกันอันตรายหรือการบาดเจ็บจากการทำงานได้  ถ้าพนักงานไม่ใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยอย่างจริงจังแล้ว   แม้ว่านายจ้างจะพยายามจัดสภาพการทำงานที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามก็คงไม่สามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้
            เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานจะรับผิดชอบต่อเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของตนเอง  นายจ้างควรเริ่มต้นจากการให้ความรู้ในระหว่างการปฐมนิเทศเมื่อเริ่มจ้างพนักงานเข้าทำงาน และในทุกโอกาสระหว่างการทำงานเท่าที่จะทำได้  
            ในการกำหนดฝึกอบรมความปลอดภัยและการประชุมเกี่ยวกับความปลอดภัยจะต้องจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ   อย่าฝึกอบรมพนักงานเพียงแค่เรื่องกฎความปลอดภัยหรือการกระทำด้วยความปลอดภัยเท่านั้น  แต่ จะต้องฝึกอบรมให้พนักงานเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการผลักดันเรื่องความ ปลอดภัย และให้พนักงานมีความรับผิดชอบในการป้องกันการบาดเจ็บของตนเองและเพื่อนร่วม งาน และควบคุมให้เขารับผิดชอบให้ได้  พนักงานมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ  และนายจ้างจะต้องฝึกอบรมให้พนักงานทราบ
 

 

ตระหนักถึงอันตรายและการกระทำที่ไม่ปลอดภัย
พนักงาน ควรจะต้องได้รับการฝึกสอนให้ทราบว่า มีอันตรายใดที่อาจเกิดขึ้นได้บ้างในที่ทำงาน และวิธีการที่ปลอดภัยในการทำงานนั้นๆเพื่อให้พนักงานได้ตระหนักรู้ว่า มีสภาพใดบ้างที่ไม่ปลอดภัยและการกระทำแบบใดบ้างที่อาจทำให้ได้รับอันตราย หรือบาดเจ็บ    เมื่อพนักงานได้รับการฝึกสอนให้ทราบเป็นอย่างดีแล้ว  ย่อม เป็นความรับผิดชอบของพนักงานในการที่จะตระหนักถึงอันตรายที่จะต้องพบในการทำ งานและการกระทำที่เหมาะสมในการป้องกันอันตรายที่จะทำให้เกิดอันตรายหรือบาด เจ็บต่อตนเองและผู้อื่น 

 

แก้ไขและหรือรายงานสภาพการทำงานที่เป็นอันตราย และการกระทำที่ไม่ปลอดภัย
พนักงานย่อมได้รับการคาดหมายว่า จะเป็นผู้แก้ไขสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยภายในขอบเขตของงานที่เขามีอำนาจหรือสามารถกระทำได้   กรณี ที่ไม่สามารถกระทำได้เอง ก็ย่อมต้องรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยนั้นต่อหัวหน้างานหรือผู้จัดการ เพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการเท่าที่จำเป็นเพื่อลดหรือขจัดสภาพที่เป็นอันตราย นั้น

 

การให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนด้านความปลอดภัย
พนักงานมีหน้าที่ในการนำเสนอข้อเสนอแนะและวิธีการที่ทำให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มขึ้นแก่ผู้บริหาร  เพื่อให้มีการดำเนินการเพื่อลดหรือขจัดอันตรายนั้น  เพราะพนักงานเป็นผู้ที่อยู่ในงานและเป็นผู้รู้งานที่ตนเองทำและสามารถเสนอแนวคิดที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ดีที่สุด   ดังนั้น พนักงานจึงควรให้ข้อเสนอแนะหรือการสนับสนุนโดยตรงต่อหัวหน้างานโดยตรง  หากหัวหน้างานไม่รับหรือไม่ทำอะไร  พนักงานก็ควรนำเสนอข้อเสนอแนะนั้นต่อคณะกรรมการความปลอดภัยหรือผู้บริหารอื่น
 

การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานในการผลักดันเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย
พนักงานอาจสมัครเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการความปลอดภัย หรือมีส่วนร่วมในกโครงการใดๆที่เป็นการปรับปรุงงานด้านความปลอดภัย  เพื่อ ให้พนักงานได้มีโอกาสนำเสนอข้อเสนอแนะหรือสนับสนุนด้านความปลอดภัยให้แก่ หน่วยงานได้อย่างเต็มที่ หรือนายจ้างอาจจัดให้มีรางวัลสำหรับข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัย  แข่งขันการให้สโลแกน เป็นต้น  โดยพนักงานควรจะเข้ามามีส่วนร่วมด้วย  หากพนักงานมีความรู้เกี่ยวกับงานในด้านความปลอดภัยใดเป็นพิเศษ  พนักงานอาจเป็นทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนพนักงานอื่นได้ 

คิดก่อนทำ
อุบัติเหตุส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นเพราะพนักงานมักจะไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้น  พนักงาน มีหน้าที่ที่จะต้องคิดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำใดๆก่อนลงมือกระทำและ ควรจะใช้ความระมัดระวังเพื่อเป็นการป้องกันการคิดถึงสิ่งที่ได้รับการฝึก อบรมเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์พิเศษก่อนที่จะ ลงมือกระทำ  ในบางกรณี  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุจะรู้อยู่แล้วว่า สิ่งที่กระทำนั้นจะทำให้เกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายขึ้นได้  แต่ก็มักเลือกที่จะลองดูสักครั้ง   ดังนั้น นายจ้างจึงควรทำให้พนักงานได้ทราบอย่างชัดเจนว่า ไม่ต้องการให้พนักงาน ลองดูสักครั้ง หรือทำอะไรที่เป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับสิ่งที่กระทำนั้น  และหากพนักงานทำเช่นนั้นอีก  พนักงานจะต้องรับผิดชอบสำหรับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
 

ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย
พนักงานมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยที่ได้รับการฝึกอบรม  ถ้าพนักงานไม่ปฏิบัติตามในครั้งแรก  หัวหน้างานควรจะสอนหรือเตือน และในที่สุด ก็อาจต้องใช้มาตรการทางวินัยเพื่อลงโทษ หากพนักงานยังคงไม่ปฏิบัติตาม  และเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาตรการบังคับอย่างสม่ำเสมอเมื่อไม่มีการปฏิบัติตาม 

 

ปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยที่กำหนด
เมื่อพนักงานได้รับการฝึกสอนถึงวิธีการทำความด้วยความปลอดภัยในงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะแล้ว  พนักงานจะต้องรับผิดชอบในการจะต้องปฏิบัติตาม และหัวหน้างานก็จะต้องคอยกำกับให้พนักงานปฏิบัติด้วย   หากพนักงานเชื่อว่า กฎระเบียบใดที่มีอยู่ยังไม่ทำให้ปลอดภัย  เขาควรจะต้องบอกหรือนำเสนอข้อเสนอแนะสำหรับการปฏิบัติด้วยวิธีที่ปลอดภัยกว่า

 

ใช้ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
พนักงานควรใช้ประโยชน์ที่ได้จากการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย  ไม่ใช่แค่นั่งแล้วก็ฟังเท่านั้น  แต่พนักงานควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมด้วย  ไม่ว่าจะด้วยการซักถาม  เรียนรู้บางอย่าง  และ ที่สำคัญที่สุดก็คือ ควรจะนำต้องสิ่งที่ได้จากการฝึกอบรมมาใช้เมื่อกลับเข้ามาทำงานแล้วทันทีที่ ได้รับการฝึกอบรม จะทำให้เขาสามารถทำในสิ่งที่เพิ่งเรียนรู้มาได้เป็นอย่างดี

 

สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
พนักงาน มีหน้าที่ที่จะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ซึ่งจะต้องใส่ให้ถูกต้องเหมาะสม ดูแลทำความสะอาด ตรวจสอบสภาพ และหากพบความชำรุดบกพร่องจะต้องส่งซ่อมหรือเบิกทดแทน  การสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นเมื่อนายจ้างตัดสินใจให้สวมใส่ และเป็นเรื่องจำเป็นที่พนักงานจะต้องปฏิบัติตาม  ผู้ใดที่ไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับการตักเตือนหรือลงโทษหากจำเป็น

 

ดูแลให้พื้นทีทำงานสะอาด
พื้น ทีทำงานที่สกปรกและไม่เป็นระเบียบ เศษวัสดุ ขยะหรือสายเกะกะที่พื้น ของเหลวที่หกรดที่พื้นหรือสิ่งที่มีอันตรายอื่นๆที่ไม่ได้รับการจัดเก็บหรือ ทำความสะอาดดีพอ  ย่อมเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นส่วนใหญ่  พนักงาน มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลพื้นที่ทำงานของตนเองให้สะอาดเรียบร้อย รวมทั้งจัดเก็บของตามชั้นวางของในพื้นที่ทำงานให้สะอาดและเป็นระเบียบ  ซึ่งเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน  ไม่ควรจะรอว่า จะมีใครสักคน มาทำให้

 

ห้ามถอดการ์ดเครื่องจักรและอุปกรณ์ป้องกันออก
พนักงานมีหน้าที่ที่จะทำให้การ์ดป้องกันหรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นๆให้อยู่กับที่  ห้ามถอด ย้าย หรือดัดแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์  เพราะจะทำให้เซฟตี้สวิทซ์ การ์ดเครื่องจักรฯลฯไม่สามารถป้องกันอันตรายได้ 

 

ป้องกันอันตรายจากการยกและเคลื่อนย้าย
พนักงานมีหน้าที่ในการป้องกันอันตรายและบาดเจ็บจากการยกและเคลื่อนย้ายวัสดุอย่างที่ไม่ถูกต้อง  เพราะ นอกจากจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บที่หลัง การตึง เคล็ดที่เกิดขึ้นบ่อยๆจนทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองอันเกิดจากการบาด เจ็บจากการทำงานดังกล่าว  ดังนั้น พนักงานจึงควรจะหลีกเลี่ยงการยกของโดยใช้แรง  แต่ควรใช้เครื่องมือช่วย เช่น รถเข็น รถยก หรืออุปกรณ์เครื่องกลอื่นๆที่มีอยู่  และหากไม่มีการจัดอุปกรณ์ช่วยไว้ให้  พนักงานก็ควรจะเสนอแนะให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการเคลื่อนย้ายของ  นอกจากนี้ พนักงานจะต้องขอความช่วยเหลือในกรณีที่ต้องยกของที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก  อย่าพยายามยกด้วยตนเอง  และพนักงานควรได้รับการฝึกอบรมถึงเทคนิคในการยกของที่ถูกต้อง

 

บทสรุป
หากมีการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย  นายจ้างจะต้องเข้าใจว่าจะทำอย่างไรให้พนักงานได้ตระหนักรู้ถึงอันตรายและปฏิบัติงานของตนด้วยความปลอดภัย  เพราะนายจ้างย่อมคาดมายว่าพนักงานมีหน้าที่ที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นด้วยการปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกอบรมมา  ความ สำเร็จใดจะเกิดขึ้นได้เมื่อทุกคนทั้งระดับบริหารและพนักงานต่างมีความรับผิด ชอบและหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการผลักดันเรื่องความปลอดภัยอย่างเต็มที่


 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com