แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
การบริหารจัดการองค์กรให้กระชับขึ้นในช่วงเศรษฐกิจขาลง
เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่พนักงานมักจะมีข้อสงสัยในครั้งแรกเมื่อได้ยินเกี่ยวกับการผลิตแบบลีน(Lean Manufa ...
ส่วนประกอบสำคัญของ TQM
เรื่องของคุณภาพนับเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะช่วยให้องค์กรนั้นดูโดดเด่นมากกว่าคู่แข่งขันในสภาพที่มีการแข่ ...
การนำเครื่องมือบริหารความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร
ในองค์กรที่ให้ความใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มักจะเน้นเรื่องการ ...
ทำอย่างไรให้ระบบการแก้ไขมีประสิทธิภาพ
การแก้ไขนับเป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นที่จะช่วยขจัดสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในเรื่องเล็กน้อยในระ ...
การบริหารจัดการองค์กรให้กระชับขึ้นในช่วงเศรษฐกิจขาลง
เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่พนักงานมักจะมีข้อสงสัยในครั้งแรกเมื่อได้ยินเกี่ยวกับการผลิตแบบลีน(Lean Manufa ...
พฤติกรรมสู่ความวิบัติ(Fatal mistakes)
มีคติเตือนใจสำหรับผู้ประกอบการและ ผู้บริหาร ไม่ให้ประมาทและนำพาองค์การไปสู่ความวิบัติโดยไม่รู้ตัว โด ...
ความสำคัญของการบริหารที่มีคุณภาพในสภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบาก
ในช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะยากลำบากนี้จึงเป็นช่วงเวลาของการส่งเสริมพนักงานในบริษัท/ องค์กร ขอคำแนะนำ ...
แนวทางการยกระดับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 เป็นความมุ่งหวังขององค์กรที่ต้องการปรับปรุงผลการปฎิบัติงานด้านสิ่ ...
ความสำคัญของการบริหารงานคุณภาพ
คำว่า “คุณภาพ” จำเป็นต้องมีการนำไปสู่การปฎิบัติและไม่ใช่ใช้เป็นเพียงแค่คำลอย ๆ ในทางธุรกิจเท่านั้น ...
ความสูญเสีย 8 ประการที่แฝงในกระบวนการผลิต
ภายใต้แนวคิดการผลิตแบบ lean มีความสูญเสียอยู่ 8 ประการ ซึ่งเป็นกระบวนการสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ในแต่ละ ...
กับดักจากการใช้วิธีตั้งคำถาม 5 ทำไม
การนำวิธีการใช้คำถาม “5 ทำไม”มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหานั้น เป็นวิธีที่ได้ร ...
ISO26000 มาตรฐานเพื่อความรับผิดฃอบต่อสังคม
ISO 26000 จะไม่เน้นเรื่องของการขอรับรองระบบ และไม่ใช่มาตรฐานของระบบจัดการ แต่จะเน้นให้สามารถนำไปปฏิบ ...
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการปรับปรุงงาน
ปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจขณะนี้ส่วนมากมักจะไม่ใช่ปัญหาทางด้านการผลิต ปัญหาด้านการตลาดหรือปัญหาด้านแรง ...
วัฎจักรของการปรับปรุง PDCA
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ก็คือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงทุกๆสิ่งอย่างเป็นระบบ และสรรห ...
ข้อขัดแย้งของความคิดสร้างสรรค์ใหม่กับความคิดเห็นเดิม
ความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องความคิดอิสระ การคิดถึงสิ่งใหม่กับความคิดเห็นเดิม โดยคนที่มีความคิดสร้างสร ...
ความคิดสร้างสรรค์กับการทำงาน 5 ส.
ที่มาของความคิดสร้างสรรค์ มาจาก 2 ทางใหญ่ ๆ คือ เป็นความคิดที่คิดขึ้นเองไม่ได้รับอิทธิพล หรือแนวความ ...
คุณภาพคน – คุณภาพงาน : บ่นได้แต่ต้องไม่ท้อ
ทัศนคติและความรู้ความสามารถที่ถูกต้องของพนักงานเปรียบเสมือน หลักประกันของการเพิ่มผลผลิต หรือการเพิ่ม ...
การขจัดข้อบกพร่องของงานตามวิธีการ Zero Defects
ZD เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อลดจำนวนของเสีย หรือชิ้นงานที ...
เขาทำระบบคุณภาพ(แบบชั่วคราว)กันอย่างไร
หากทำระบบเพียงเพื่อให้ได้ใบรับรองหรือถูกบังคับให้ทำทั้งๆ ที่ไม่เต็มใจ ระบบที่ได้อาจไม่เหมาะสมหรือสอด ...
การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม
การพัฒนาองค์กรจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อผู้บริหารหรือหัวหน้างานเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสได้เสนอค ...
Page: 1 2 Next
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com