แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 
ห้ามสูบบุหรี่ ในพื้นที่ห้ามสูบ100%
ห้ามสูบบุหรี่ ในพื้นที่ห้ามสูบ100%
ความปลอดภัย : อัพเดทเมื่อศุกร์ ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 พ.ศ.2553 ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 28 มิ.ย. เป็นวันแรก  มีเนื้อหาสาระของประกาศดังกล่าวได้กำหนดสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ 100% แบ่งพื้นที่เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ 


1.ห้ามสูบบุหรี่ทั้งในและนอกสถานที่ ได้แก่ สถานศึกษา โรงพยาบาล และสถานพยาบาลต่างๆ ศาสนสถาน สนามกีฬา ธนาคาร และสถาบันการเงิน สถานที่สาธารณะทั่วไป ทั้งร้านค้า สถานบันเทิง สถานที่ออกกำลังกาย ห้างสรรพสินค้า และบริเวณโถงพักคอยและบริเวณทางเดินทั้งหมดภายในอาคารโรงแรม ห้องเช่า หอพัก คอนโดมิเนียม เป็นต้น

          2.ห้ามสูบบุหรี่เฉพาะในอาคาร แต่สามารถจัดพื้นที่สูบไว้นอกอาคารได้ ได้แก่ สถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจ ปั๊มน้ำมันและปั๊มแก๊ส มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสถานที่ทำงานเอกชน สถานีขนส่งผู้โดยสารทางบกทุกประเภท และสถานีรถไฟ


          3.สถานที่ที่อนุญาตให้สูบในอาคารได้ แต่ต้องมีการจัดพื้นที่ไว้เป็นการเฉพาะ  ปัจจุบันมีเพียงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เจ้าของสถานที่จะต้องให้ความร่วมมือกับกฎกระทรวง ต้องติดเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด ต้องดูแลไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ ส่วนการจัดเขตสูบบุหรี่นอกอาคารนั้น จะต้องไม่อยู่ในบริเวณทางเข้าออก จะต้องอยู่ในที่ที่ลับตา และต้องไม่เป็นการรบกวนผู้อื่น


จาก......ข่าวสดออนไลน์  
บทวิเคราะห์ข่าว
สาเหตุ
เนื่องจากในปัจจุบันประชาชนได้รับผลกระทบจากมลภาวะ ด้านน้ำ อาหาร อากาศ และสารเคมีอันตราย โดยผลการสำรวจพบว่า อัตราการป่วยโรคทางเดินหายใจของประชากร เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ได้มี พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.  2535 แต่ยังไม่มีการบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มีการประกาศกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 มิถุนายน 2553 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับบุคคล หรือองค์กร หากฝ่าฝืนกฎหมายนี้
ผลกระทบ
เนื่องจากในปัจจุบันประชาชนได้รับผลกระทบจากมลภาวะ ด้านน้ำ อาหาร อากาศ และสารเคมีอันตราย โดยผลการสำรวจพบว่า อัตราการป่วยโรคทางเดินหายใจของประชากร เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ได้มี พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.  2535 แต่ยังไม่มีการบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มีการประกาศกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 มิถุนายน 2553 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับบุคคล หรือองค์กร หากฝ่าฝืนกฎหมายนี้
การป้องกันแก้ไข

ประชาชนและเจ้าของสถานที่ หรือผู้ประกอบกิจการที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามพรบ.ฉบับนี้ ต้องทบทวนรายละเอียดของกฎหมายให้ถี่ถ้วน โดยมีแนวทางดังนี้ ·         แบ่งแยกพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ และ ให้สูบบุหรี่ให้ชัดเจน 


·         จัดทำและติดตั้ง ป้ายสัญญลักษณ์เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเขตสูบบุหรี่ให้ชัดเจน 


·         ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนทราบว่าพื้นที่ใดปลอดบุหรี่ และ พื้นที่ใดที่สามารถสูบบุหรี่ได้โดยดูจากป้ายสัญญลักษณ์ที่ปิดไว้ 


·         กำหนดมาตรการ และระเบียบภายในที่ชัดเจนในการควบคุมดูแลให้บุคคล ทั้งภายในและภานอกองค์กรที่เข้ามาภายในองค์กร ปฏิบัติตาม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย 


·         มีมาตรการเสริม เช่น ถ้าเป็นบุคคลภายนอกหรือผู้รับจ้างที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ อาจออกกฎให้ฝากบุหรี่ และไฟแช็คไว้ที่พื้นที่ดูแลของ รปภ.เมื่อเลิกงานหรือเสร็จภารกิจ จึงมารัยคืนไป เป็นต้น

 
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com