แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 
ชาวนาตื่นตัวโลกร้อนรณรงค์หว่านปุ๋ยพืชสด
ชาวนาตื่นตัวโลกร้อนรณรงค์หว่านปุ๋ยพืชสด
สภาพแวดล้อม : อัพเดทเมื่อพฤหัสบดี ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555

ชาวนาหลายพื้นที่ในจังหวัดมหาสารคามตื่นตัวต่อกระแสโลกร้อน ร่วมจัดกิจกรรมหว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดหลังไถกลบตอซังข้าว เพื่อรณรงค์งดเผาตอซังข้าวและช่วยลดต้นทุนการผลิต

            ทั้งนี้ จะได้มีการจัดกิจกรรมการรณรงค์หว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดหลังจากไถกลบตอซังข้าว พร้อมถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิก ที่แปลงนาสาธิตนายอรัญ คำสิงห์ จุดสาธิตของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโคกก่อ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตของเกษตรกรที่ยึดติดกับการพึ่งพาการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีสูง ให้มีการปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภาพ ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมี โดยมีนายสมคิด มิสาโท หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานการไถกลบในแปลงนาสาธิต และเป็นประธานในการร่วมกับชาวบ้านหว่านเมล็ดพันธุ์พืชสด การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการพัฒนาการที่เหมาะสมในการรักษาสภาพดินไม่ให้สูญเสียอินทรีย์วัตถุ เพราะการเผาตอซังทิ้งหลังการเก็บเกี่ยวซึ่งมักมีการปฏิบัติตามกันเป็นจำนวนมาก ทำให้สภาพดินเสื่อมโทรม ซ้ำยังทำให้ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี เข้าไปชดเชยทดแทนการสูญเสียที่หายไปเพราะการเผาตอซังลง อีกทั้งยังช่วยลดภาวะโลกร้อนต่อไป 


 


                                         จาก.....ASTV ผู้จัดการออนไลน์


บทวิเคราะห์ข่าว
สาเหตุ

การเกษตรยุคปัจจุบัน ได้เปลี่ยนแปลงวิถีเกษตรแบบดั่งเดิมที่อาศัยพลังงานตามธรรมชาติที่ช่วยในการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและธรรมชาติ กลายมาเป็นเกษตรกรรมที่ใช้พลังงานจำนวนมากในกระบวนการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี เครื่องจักรกล สารเคมี เป็นต้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้โลกร้อนที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น และเข้าใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกที  


ผลกระทบ

วิธีการหรือกิจกรรมที่กลุ่มชาวนาจังหวัดมหาสารคามทำนี้ เป็นตัวอย่างที่ดีในการช่วยลด หรือบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนโดยการลดการพึ่งพาพลังงาน และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการผลิตอีกด้วย ซึ่งรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะประชาสัมพันธ์หรือขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ 

การป้องกันแก้ไข

แนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตรกรรม ยังสามารถทำได้หลายวิธี เช่น          การจัดการพื้นที่เพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 


-   หลีกเลี่ยงการปล่อยหน้าดินให้ว่างเปล่า และปลูกพืชยืนต้น และพืชคลุมดิน 


-   หลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเกินความจำเป็นเบื้องต้นของพืช โดยใช้ในเวลาที่เหมาะสมและใส่ตำแหน่งทีถูกต้อง และปลูกพืชหมุนเวียนโดนพืชตระกูลถั่ว 


-    ลดการไถพรวน เพื่อเพิ่มปริมาณคาร์บอนในดิน 


         ในช่วงฤดูว่างเว้นจากการปลูกข้าว ควรหลีกเลี่ยงการเกิดน้ำท่วมขัง เพราะจะทำให้เกิดการหมักเศษซากพืชมูลสัตว์และกลายเป็น แหล่งผลิตก๊าซมีเธน


กระแสโลกร้อนเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราเข้ามาทุกที  และการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยคน ๆ เดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆ คนบนโลกใบนี้ ตามภาระหน้าที่ที่แตกต่างกัน ตามลักษณะวิถีการดำรงชีวิตของแต่ละคน จึงจะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ และก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อสภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราทุกคน 


 


ที่มา : บางส่วนจากบทความ เกษตรกรรมกับภาวะโลกร้อน โดย พัชราวรรณ มาทีฆะ 

 
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com