แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 
ขายคาร์บอนเครดิตวงประชุมโลกร้อน
ขายคาร์บอนเครดิตวงประชุมโลกร้อน
สภาพแวดล้อม : อัพเดทเมื่อพฤหัสบดี ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555

ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เปิดเผยว่า ประเทศไทยยังอยู่ในกลุ่มประเทศากำลังพัฒนาที่ไม่ได้มีพันธกรณีในการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้พิธีสารเกียวโต แต่ที่ผ่านมา ได้มีมาตรการหลายด้านในการลดโลกร้อน ทั้งเรื่องการทำโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (ซีดีเอ็ม) ซึ่งปัจจุบันได้ให้การรับรองกับ 107 โครงการแล้ว และมี 35 โครงการ ที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การสหประชาชาติ เพื่อขายคาร์บอนเครดิตได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อหามาตรการรับมือกับพิธีสารเกียวโตฉบับใหม่ อบก. จึงเตรียมจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 1: ความเสี่ยงระดับชาติ โอกาสและความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงของโลก (Climate Thailand Conference 2010) ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม ที่เมืองทองธานี คาดว่าจะมีนักวิชาการ นักวิจัย รวมทั้งภาคธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งชาวไทยและต่างประเทศกว่า 3,000 คน เข้าประชุม และนำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาด้านโลกร้อน โดย อบก. ได้ใช้เวทีประชุมครั้งนี้เป็นการแสดงจุดยืนในการลดก๊าซเรือนกระจกแบบสมัครใจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทุกคนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก "วิธีการ คือ จะคำนวณว่า ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคนปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากน้อยแค่ไหน เริ่มตั้งแต่การเดินทางมา ใช้พาหนะชนิดไหน อาหารเช้าที่บริโภคก่อนมา เสื้อผ้าที่สวมใส่ อาหารกลางวันในการประชุมทุกมื้อที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ค่าน้ำ ค่าไฟ รวมทั้งการลดการใช้เอกสารกระดาษให้น้อยที่สุด ซึ่งถือเป็นการประชุมครั้งแรกของโลกที่ให้ผู้เข้าร่วมทุกคนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก และจะขายคาร์บอนเครดิตนี้ให้กับบริษัทเซาท์โพลล์ โดยมีบริษัททัฟนอร์ท เป็นผู้ทำการประเมินให้"นายศิริธัญญ์ กล่าว


                                                เรียบเรียงข่าวจาก..........แนวหน้าออนไลน์


บทวิเคราะห์ข่าว
สาเหตุ

สาเหตุที่ต้องมีการขายคาร์บอนเครดิตก็เพื่อช่วยลดปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน


            คาร์บอนเครดิต คือ คาร์บอนเครดิต คือการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยประเทศพัฒนาแล้วจะเป็นผู้ซื้อสิทธิ ส่วนประเทศกำลังพัฒนาจะเป็นผู้ขายสิทธิ โดยคาร์บอนเครดิตเกิดขึ้นจากข้อตกลงพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ซึ่งอยู่ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีภาคีทั้งหมด 191 ประเทศ และมีผลบังคับใช้เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2548 โดยสาระสำคัญของพิธีสารเกียวโตคือประเทศพัฒนาแล้ว หรือประเทศผู้ซื้อคาร์บอนเครดิตที่เป็นภาคีพิธีสารเกียวโต จำนวน 41 ประเทศ มีพันธกรณีในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ เป็นต้น ระหว่างปี 2551-2555 ให้ได้ร้อยละ 5.2 จากปริมาณการปล่อยในปี 2533 ซึ่งหากไม่สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกตามปริมาณที่กำหนดจะต้องถูกปรับ โดยค่าปรับในกรณีของประเทศในกลุ่มสหภาพ ยุโรประหว่างปี 2551-2555 สูงถึง 100 ยูโร (ประมาณ 5,000 บาท) ต่อ 1 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ แต่ถ้าประเทศพัฒนาแล้วไม่ต้องการถูกปรับจะต้องซื้อสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากประเทศกำลังพัฒนา ทั้งนี้ ภายใต้พิธีสารเกียวโต ประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศผู้ขายคาร์บอนเครดิต ที่เป็นภาคีพิธีสารเกียวโต จำนวน 150 ประเทศ เช่นประเทศไทยไม่มีพันธกรณีให้ลดปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่สามารถช่วยประเทศพัฒนาแล้วลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการขายสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่าน กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism หรือ CDM) 

ผลกระทบ

เกิดภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และการดำรงชีวิตของประชากรทั่วโลก 

การป้องกันแก้ไข
แม้ว่าประเทศไทยจะไม่มีพันธะสัญญาในการลดก๊าซเรือนกระจกก็ตาม แต่ก็ปฎิเสธไม่ได้ว่าเราก็ได้รับผลกระทบจากปรากฎการณ์ภาวะโลกร้อน ดังนั้น สิ่งที่เราควรดำเนินการเพื่อช่วยลดผลกระทบคือ

ภาครัฐบาล  ควรเร่งส่งเสริมให้มีการพัฒนาโครงการ CDM ให้มากที่สุด แต่ต้องมั่นใจว่า โครงการ CDM นั้นจะต้องสามารถการลดปริมาณการปล่อยก๊าซได้จริงและสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมกับชุมชนโดยรอบโครงการ   ให้ข้อมูลและทำความเข้าใจกับภาคเอกชนให้ทราบถึงประโยชน์ของโครงการ CDM

ภาคอุตสาหกรรม ในยุคที่ ซีอาร์เอส กำลังมาแรงการเลือกใช้เทคโนโลยีสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม จึงน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ควรนำมาพิจราณาเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในทางธุรกิจและยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรพร้อม ๆ กับการช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม


ภาคประชาชน ช่วยกันลดปัจจัยหรือกิจกรรมที่จะทำให้เกิดภาวะโลกร้อน เช่น ไม่ตัดไม้ทำลายป่า ไม่เผาขยะ และสิ่งปฏิกูลกลางแจ้ง ลดการใช้เชื้อเพลิงประหยัดการใช้พลังงาน ลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก เป็นต้นที่มา :  บางส่วนจากบทความ คาร์บอนเครดิต ธุรกิจลดโลกร้อhttp://www.siamintelligence.com/carbon_credit_busines/

 
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com