แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 
สปส.เดินหน้าเพิ่มคลินิกรักษาผู้ป่วยจากการทำงาน รองรับจำนวนผู้ป่วยพุ่งสูง
สปส.เดินหน้าเพิ่มคลินิกรักษาผู้ป่วยจากการทำงาน รองรับจำนวนผู้ป่วยพุ่งสูง
อาชีวอนามัย : อัพเดทเมื่อพฤหัสบดี ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน และสร้างเครือข่ายโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน ว่า จากการที่ในปัจจุบันมีผู้ใช้แรงงานได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงานเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยข้อมูลในปี 2551 พบว่ามีผู้ใช้แรงงานได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงานมารับบริการที่คลินิกโรคจากการทำงานที่มีอยู่ 26 แห่งทั่วประเทศ จำนวน 141,466 ราย ขณะที่ ในปี 2552 จำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเป็น 250,554 ราย ส่วนใหญ่เป็นโรคที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายของหนัก รองลงมา คืโรคผิวหนัง อาการเจ็บป่วยจากท่าทางการทำงาน โรคจากสารตะกั่ว และโรคจากเสียง ดังนั้น ในปีนี้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จึงเพิ่มจำนวนคลินิกโรคจากการทำงานให้ครอบคลุมผู้ป่วยมากขึ้นเป็น 38 แห่ง นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะขยายคลินิกโรคจากการทำงานไปยังโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยแพทย์ทั่วประเทศอีก 8 แห่ง เพื่อให้มีการดูแลลูกจ้างที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการทำงานอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การให้บริการตรวจรักษาวินิจฉัยโรค การเฝ้าระวังป้องกันโรค การส่งเสริมการจัดอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานแก่สถานประกอบการ รวมถึงการสนับสนุนให้มีการอบรมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ เพื่อรองรับการดำเนินโครงการของ สปส.ในอนาคต


 


จาก......สำนักข่าวไทย  บทวิเคราะห์ข่าว
สาเหตุ

การเจ็บป่วยหรือโรคที่เกิดจากการทำงาน (Occupational diseases) หมายถึง โรคหรือความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีสาเหตุโดยตรงจากการทำงานที่สัมผัสกับสิ่งคุกคามหรือสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสม โดยอาการเจ็บป่วยอาจเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน หลังเลิกงาน หรือภายหลังที่ออกจากงานไปแล้ว

           
ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพ มี 3 ปัจจัยหลักได้แก่

       
1.       ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวเหตุของโรค เช่น ปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยทางเคมี ปัจจัยทางชีวภาพ  ปัจจัยทางการยศาสตร์

       
2.       ปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวผู้ประกอบอาชีพ เช่น เพศ อายุ สภาวะสุขภาพระยะเวลาที่ทำงานในแต่ละวัน ระยะเวลาที่ ได้ปฏิบัติงาน ความรู้ความเข้าใจ ถึงอันตรายต่างๆ ความไวรับต่อการแพ้พิษหรือการเกิดโรค

       
3.      ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ  เช่น นายจ้าง หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน เพื่อนบ้าน ต้องการค่าจ้างมาก  คุณภาพชีวิตไม่ดี  สภาพที่อยู่อาศัย บริเวณรอบๆบ้านผลกระทบ

ทำให้เกิดการเจ็บป่วยที่ระบบต่าง ๆของร่างกาย เช่น ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท   การติดเชื้อ มะเร็ง  ผิวหนัง ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร ด้วยกลุ่มโรคดังต่อไปนี้


-           โรคปอดและทางเดินหายใจ

               
-           โรคผิวหนังและโรคมะเร็ง

               
-           โรคพิษจากสารระเหยและสารทำละลาย

               
-           โรคพิษจากโลหะหนัก

               
-           โรคจากก๊าซพิษหรือไอกรด

               
-           โรคจากสภาวะทางกายภาพ

               
-           โรคจากพิษสารเคมีทางการเกษตร

               
-           โรคจากการประกอบอาชีพหรือจากสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

การป้องกันแก้ไข

แนวทางการป้องกันโรคจากการทำงาน

       
1.       การสำรวจปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดโรคจากการทำงาน

       
2.       การตรวจสุขภาพคนงาน เมื่อแรกรับเข้าทำงาน

       
3.       การจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้สวมใส่ขณะทำงาน

       
4.       การฝึกอบรมด้านการดูแลสุขภาพอนามัยตนเองของคนงาน

        
5.       การให้ภูมิคุ้มกันโรคจากการทำงาน

       
6.       การจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพคนงาน


ที่มา: http://www.sut.ac.th/im/618241-BASIC_OCC/leson%209-2.htm

 
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com