แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 
กรมทรัพยากรธรณีเร่งศึกษา รับมือภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
กรมทรัพยากรธรณีเร่งศึกษา รับมือภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อม : อัพเดทเมื่อพฤหัสบดี ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555

ข้อมูลของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ระบุว่ามีความจำเป็นที่จะต้องรักษาระดับอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้อยู่ในระดับต่ำกว่าระดับ 2 องศาเซลเซียสเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดตามมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงให้ทุกรัฐบาลและหน่วยงานร่วมกันดำเนินการศึกษาถึงสาเหตุและหาวิธีการป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


 


สำหรับกรมทรัพยากรธรณี (กธ.) ได้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและธรณีวิทยา เพื่อศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจจะส่งผลทำให้เกิดธรณีพิบัติภัย และกำหนดแนวทางหรือมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบทางธรณีวิทยาให้แก่ทุกภาคส่วน ซึ่งจะก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นระบบ


 


ทั้งนี้โดยการศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลอย่างเป็นระบบ ด้วยการศึกษาอัตราการเคลื่อนตัวของแผ่นดินบริเวณที่ตั้งของมาตรวัดระดับน้ำทะเล ศึกษาการทรุดตัวของพื้นดิน ศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของชั้นดิน และการศึกษาผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลต่อพื้นที่ชายฝั่งทะเล และการศึกษาการเปลี่ยนแปลงธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล เพื่อหาแนวทางการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเลในพื้นที่ประปัญหาวิกฤติ


 


 


เรียบเรียงข่าวจาก.....แนวหน้าออนไลน์บทวิเคราะห์ข่าว
สาเหตุ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือการที่โลกของเราร้อนขึ้นโดยมีสาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ทำให้ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซบางชนิดในชั้นบรรยากาศที่เพิ่มมากขึ้น ก๊าซที่เก็บความร้อนเหล่านี้จะทวีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นในชั้นบรรยากาศโลกเพราะมันจะดักจับความร้อนที่เพิ่มขึ้นในกระบวนการต่างๆ ก๊าซในกลุ่มนี้ที่มีอยู่ทั่วไปคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ปล่อยออกมาจากระบวนการเผาไหม้ถ่านหิน น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ จากโรงไฟฟ้า ยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรมและอื่นๆ รวมถึงการตัดไม้ทำลายป่าจำนวนมหาศาล

ผลกระทบ

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน


§         การเกิดปรากฏการณ์แอลนีโญ่ (El Nino) ปรากฏการณ์ที่กระแสน้ำในมหาสมุทรไหลย้อนกลับจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก ทำให้สิ่งมีชีวิตปรับตัวไม่ได้ ต้องอพยพหรือตาย ส่งผลต่อการเป็นแหล่งอาหารของประชากร ฝนตกหนักแถบมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก


§         การเกิดปรากฏการณ์ลานีญ่า (Laniya) ปรากฏการณ์ที่ลมสินค้นตะวันออกเฉียงใต้พัดเอาน้ำทะเลที่อุ่นจากแปซิฟิกตะวันออกมายังแถบแปซิฟิกเขตร้อนตะวันตก ทำให้อุณหภูมิและระดับน้ำทะเลด้านฝั่งตะวันตกสูงกว่าตะวันออก


 


จากทั้ง 2 ปรากฏการณ์ทำให้ปริมาณน้ำฝนเปลี่ยนแปลง เกิดโรคระบาด พืชผลทางการเกษตรเสียหายการป้องกันแก้ไข

เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การรักษาระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจก นำไปสู่การลงนามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ปี พ.ศ. 2535 ที่กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล โดยมีประเทศอุตสาหกรรม 155 ประเทศร่วมลงนาม


 


ประเทศไทยได้ลงนามในสัญญาดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2535 ซึ่งมีผลบังคับใช้ วันที่ 28 มี.ค. 2538 และได้มีการเพิ่มเติมพันธกรณีอนุสัญญาฯ ให้มีเป้าหมายในการดำเนินการและพันธะผูกพันทางกฎหมาย ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้น้อยกว่า 5.2% ภายใน 2551-2555 เป็นที่มาของสนธิสัญญาเกียวโต (Kyoto Protocol) ของประเทศอุตสาหกรรม 186 ประเทศ ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น มีผลบังคับใช้ วันที่ 16 ก.พ. 2548 และประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน วันที่ 28 ส.ค. 2545
สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก คือ

1.
         การแก้ปัญหาขยะพลาสติก

2.
         การแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์

3.
         อนุรักษ์พลังงาน และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4.
         อนุรักษ์ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม

5.
         เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคม

6.
         สร้างเทคนิคการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม เช่น จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน สายด่วนสายตรงเพื่อสื่อสารผ่านทางสื่อมวลชน โครงการรณรงค์ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นฐาน

ที่มา : พัชรนันท์ กลั่นแก้ว. "ภาวะโลกร้อน" For quality. 14, 124 (ก.พ. 2551)

 
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com