แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 
ขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาลพ่นพิษ กทม.
ขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาลพ่นพิษ กทม.
สภาพแวดล้อม : อัพเดทเมื่อพุธ ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555

ปัจจุบันกทม.มีจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จำเป็นต้องมีการขยายบริการด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวก และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน โดยสถานพยาบาลหลายแห่งกำลังประสบปัญหาด้านการจัดเก็บขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ อาทิ ยา สารเคมี โดยเฉพาะ ตามสถานพยาบาลขนาดเล็กซึ่งไม่สามารถจัดเก็บและกำจัดขยะอันตราย และขยะติดเชื้อได้เอง ทำให้บางครั้งขยะเหล่านี้กลายเป็นมลภาวะที่มีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่   

            ทาง กทม. ให้ความสำคัญมากเกี่ยวกับการจัดการขยะอันตรายในพื้นที่กทม. โดยเตรียมจะจัดการรณรงค์การจัดเก็บขยะอันตราย และขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี เพื่อสร้างความตระหนักให้กับสถานพยาบาลในการจัดเก็บขยะอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการช่วยลดมลภาวะเป็นพิษที่เกิดจากขยะจำพวกนี้


 


                                                                       เรียบเรียงข่าวจาก...........แนวหน้าออนไลน์บทวิเคราะห์ข่าว
สาเหตุ
ขยะติดเชื้อ เป็นสิ่งของที่ไม่ต้องการ หรือถูกทิ้งจากสถานพยาบาล ทั้งสถานพยาบาลของมนุษย์และของสัตว์    ซึ่งต้องมีวิธีการจัดการกับขยะเหล่านี้อย่างระมัดระวังมากกว่าขยะมูลฝอยทั่วไป ตั้งแต่การเก็บรวบรวม การขนส่งการบำบัดและจำกัด ซึ่งจะแตกต่างจากการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป   ซึ่งในสถานพยาบาลขนาดเล็ก  ไม่มีที่กำจัดขยะติดเชื้อของตนเอง  และไม่ได้ติดตั้งเตาเผาขยะติดเชื้อเพื่อใช้ในโรงพยาบาล  จึงต้องรอให้หน่วยงานของรัฐเข้ามาดำเนินการให้   ในขณะที่ปริมาณของขยะติดเชื้อมีมากกว่าความสามารถในการเก็บ และกำจัดได้  จึงมีการนำขยะติดเชื้อไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไป โดยที่ยังไม่มีการแยกประเภท แยกกำจัด ซึ่งทำให้เกิดปัญหาด้านอาชีวอนามัยได้

ผลกระทบ
ขยะติดเชื้อไม่ได้มีเฉพาะขยะที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลต่างๆซึ่งเป็นแหล่งทำให้เกิดขยะติดเชื้อเท่านั้น เพราะขยะ
ติดเชื้อสามารถเกิดขึ้นได้ทั่วไปทั้งในชุมชนและในครัวเรือน ไม่ว่าจะเป็นพลาสเตอร์ปิดแผลที่ใช้แล้ว สำลีเช็ดแผลจากคนที่ได้รับ
บาดเจ็บและมีเลือดออก กระดาษทิซซูของคนที่เป็นวัณโรคใช้ขับเสมหะหรือน้ำลาย  ซึ่งขยะเหล่านี้เรามักจะทิ้งปะปนไปกับขยะทั่วไป 
ซึ่งหากมีผู้เก็บขยะ หรือหาขอมีค่าจากขยะไปขายมาสัมผัสกับขยะติดเชื้อเหล่านี้แล้ว ก็อาจทำให้เขาป่วยด้วยโรคติดเชื้อที่ได้รับจาก
ขยะติดเชื้อที่เขาสัมผัสนั้นๆด้วย 

การป้องกันแก้ไข
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับขยะติดเชื้อว่าได้แก่อะไรบ้าง และการจัดเก็บทิ้งขยะติดเชื้อแต่ละประเภทจะต้องทำอย่างไร เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้ทราบ  เพราะคนทั่วไป อาจจะมองว่า ขยะติดเชื้อบางประเภทก็คือขยะทั่วไป จึงไม่ได้ให้ความสำคัญในการจัดเก็บและคัดแยกขยะ
เหล่านั้นอย่างถูกต้อง
2. จัดสถานที่ ภาชนะ ในการคัดแยกขยะในชุมชนและครัวเรือน ระหว่างขยะทั่วไป และขยะติดเชื้อให้ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป
3.  รณรงค์ให้คนมีจิตสำนึกเพื่อสังคมช่วยกันจัดเก็บและคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยและ อาชีวอนามัยของประชาชนโดย
ส่วนรวม
 
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com