แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 
ป้าอุห่วงความปลอดภัยแรงงานไทย ให้ทำงานอย่างมีสติ
ป้าอุห่วงความปลอดภัยแรงงานไทย ให้ทำงานอย่างมีสติ
ทั่วไป : อัพเดทเมื่อพุธ ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานห่วงใยผู้ใช้แรงงาน เน้นขอให้ใช้ความระมัดระวังและต้องทำงานด้วยสติ เพราะอาจทำให้ประสบอุบัติภัยในการทำงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จะเป็นเจ้าภาพจัดงานสัปดาห์ ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ในระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2551 ณ.อิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้แรงงาน กระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญและห่วงใยผู้ใช้แรงงานมาโดยตลอด เพราะถือว่าชีวิตของแรงงานนั้นเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน ทุกคน และมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน ดังนั้นจึงขอฝากไปยังพี่น้องผู้ใช้แรงงานว่า ในการทำงานทุกประเภท ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการทำงาน อย่าได้ประมาทเลินเล่อ เพราะหากขาดสติแล้วอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายและความสูญเสีย ตลอดจนสูญเสียชีวิตอีกด้วย ซึ่งจะเกิดผลกระทบต่อครอบครัวได้ นอกจากนี้ในการทำงานผู้ใช้แรงงานก็จะต้องคอยเตือนสติตัวเองอยู่เสมอด้วยว่าอะไรควรทำและไม่ควรทำ เพราะต้องเข้าใจว่าไม่มีใครจะดูแลตัวเองได้ดีเท่ากับตัวเราเอง หากงานใดมีความปลอดภัยน้อยก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ และไม่ประมาทต้องทำงานในทุกขั้นตอนด้วยสติ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องทำงานอยู่กับเครื่องจักร เนื่องจากที่ผ่านมาจะเป็นข่าวอยู่เสมอถึงอันตรายที่แรงงานได้รับจากการทำงาน


เรียบเรียงข่าวจาก.....กระทรวงแรงงานบทวิเคราะห์ข่าว
สาเหตุ

ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงสาเหตุของการเกิดอันตรายจากการทำงานของผู้ใช้แรงงานว่า มักจะเกิดจากการขาดสติ ไม่มีความระมัดระวังในการทำงาน ทำงานอย่างประมาทเลินเล่อ นับเป็นสาเหตุที่ท่านรัฐมนตรีวิเคราะห์ได้อย่างลึกซึ้งและตรงประเด็นถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้แรงงาน สตินับเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานให้ปลอดภัย หากขาดสติเมื่อไหร่ความเสียหายก็มักจะตามมาเยือนทันที ภาครัฐจึงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อเป็นแบบอย่างกระตุ้นให้ผู้ใช้แรงงานตระหนักและเห็นความสำคัญของการป้องกันความไม่ปลอดภัยจากการทำงาน โดยให้มีสติและมีจิตใจจดจ่อต่องานที่ทำ ซึ่งจะทำให้เกิดความระมัดระวังและไม่ประมาทขณะทำงาน

ผลกระทบ

หากเกิดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานต่อผู้ใช้แรงงานแล้วก็จะทำให้เกิดความเสียหายและความสูญเสีย ตลอดจนสูญเสียชีวิต ซึ่งจะเกิดผลกระทบต่อครอบครัวได้

การป้องกันแก้ไข

รัฐบาลได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งในการกระตุ้นให้ผู้ใช้แรงงาน ให้ความสนใจกับการป้องกันอันตรายจากการทำงาน สำหรับสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานปี 2551 นี้ จัดขึ้นในวันที่ 8-10 พฤษภาคมที่อิมแพค เมืองทองธานี โดยเป็นการจัด ครั้งที่ 20 โดยมีคำขวัญที่ว่า แรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี แรงงานปลอดภัย เศรษฐกิจไทยยั่งยืน โดยมีหัวข้อการบรรยายและสัมนาที่น่าสนใจ เช่น

·         เส้นทางสู่ความสำเร็จ การบริหารงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

·         แรงงานปลอดภัยสุขภาพอนามัยดี นำเศรฐกิจไทยยั่งยืน

·         เทคโนโลยี่ใหม่กับอันตรายต่อสุขภาพ

·         กฎหมายใหม่ๆที่เพิ่งประกาศกำหนดหรือกฎหมายความปลอดภัยที่กำลังจะประกาศกำหนด

                 
นอกจากกิจกรรมการบรรยายสัมนาแล้วยังมีกิจกรรม ประกวด Best practice  โปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน ภาพถ่าย การประกวดสถานประกอบการดีเด่น และผลงานทางวิชาการด้านความปลอดภัย ผู้ที่เข้าร่วมการสัมนา จะได้รับทราบในเรื่องความปลอดภัย ดังนี้

·         ทราบแนวทางการดำเนินการเพื่อรองรับระเบียบวาระแห่งชาติ แรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี

·         ทรงความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทุนด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

·         ทราบทิศทางการเคลื่อนไหวการพัฒนางาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

·         เตรียมความพร้อมในการรองรับกฎหมายและมาตรฐานที่ธุรกิจต้องไปเกี่ยวข้อง

·         ทราบแหล่งข้อมูลเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินกิจการเพื่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

·         เรียนรู้การดำเนินการด้านความปลอดภัยด้วยเครื่องมือและวิธีการแบบง่าย

·         ได้รับวุฒิบัตร


จะเห็นว่าผู้ที่เข้าร่วมสัมนาจะได้ประโยชน์อย่างมากมาย นับเป็นกิจกรรมที่น่าสนับสนุนที่นายจ้างและลูกจ้างควรให้ความร่วมมือ และนำไปเป็นแบบอย่างในการจัดทำกิจกรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อให้แรงงานมีความปลอดภัย สุขภาพอนามัยดีและนำเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้กับนายจ้าง


โดย.....คุณ มานพ ชาญธวัชชัย

              นักวิชาการอาวุโส

             (อาชีวอนามียและความปลอดภัย)

 
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com